ශ්‍රී බෝධිරාජ දහම් පාසල් ශිෂ්‍ය නායක නායිකාවන් හට නිල ලාංජන පැළඳවීමේ උත්සවය 2020.09.27 වන ඉරු දින පෙරවරු 8.30 ට විහාරස්ථ ධර්ම ශාලාවේ දී පැවැත්වුනි.

Full Album